Disclaimer

Met “de eigenaar van de site” wordt bedoeld Marjet van Breederoode.
Met “de beheerder van de site” wordt bedoeld Marjet van Breederoode.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige
informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij
wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te
corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te
verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij
persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij,
de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men
toegang
heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in
geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm
gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter
beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld
indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment
verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang
tot en gebruik van de site en de daaraan verbonden sites, worden door de
eigenaar en de beheerder van de site uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt
geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren
van de sites.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch
stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de
informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites
toegang toe wordt geboden.
De eigenaar en de beheerder van de site aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door
gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op
deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder
voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen
ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar
wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen
van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de eigenaar van de site of
bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben
gesteld aan de eigenaar van de site. Vermenigvuldiging in wat voor vorm
dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de
eigenaar van de site. De beheerder van de site is niet verantwoordelijk
voor eventueel ten onrechte ter beschikking stellen van materiaal door
de eigenaar van de site.
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten,
foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen,
logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de
eigenaar van de site en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht
en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele)
eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die
toegang krijgen tot de site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te
vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren,
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,
zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de eigenaar van
de site.

De eigenaar en beheerder van de site willen geen vertrouwelijke
informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die
auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd.
Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc
die wij ontvangen wordt door de eigenaar van de site gezien als
niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De eigenaar en
beheerder van de site behouden zich het recht voor de door U gezonden
informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren,
door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Schade
De internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen,
maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of
programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd
worden. Tevens is niet gegarandeerd dat de informatie, software dan wel
verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij
zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom
zijn van de eigenaar of beheerder van de site zijn enkel opgenomen ter
informatie van de gebruiker van de sites. De eigenaar en beheerder van
de site geven geen enkele garantie noch aanvaarden enigerlei
aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

E-mail
Door de eigenaar van de site verzonden informatie per e-mail is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie
door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen,
openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan
derden is niet toegestaan. De eigenaar en beheerder van de site staan
niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de
verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden
informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Overig
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst,
zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.